Αίτηση για Εγγραφή στο Μητρώο Εμπορικών Αντιπροσώπων - ΤΥΠΟΣ Α
 1. Για την εγγραφή σας θα πρέπει να γίνεται πληρωμή στην Τράπεζα Κύπρου με Αριθμό λογαριασμού 011001157991 ή IBAN CY90002001100000000115799100 με το ποσό των ΕΥΡΩ €95.00 (€20.00 υποβολή αίτησης και €75.00 τέλος εγγραφής).

  Για την ετήσια άδεια άσκησης του επαγγέλματος Εμπορικού Αντιπροσώπου θα πρέπει να σημπληρωθεί η φόρμα ΤΥΠΟΥ "Ε" και να πληρωθεί επιπλέον στην Τράπεζα Κύπρου με Αριθμό λογαριασμού 011001157991 ή IBAN CY90002001100000000115799100 το ποσό των €60.00 (εξήντα ευρώ).

 2. ΠΛΗΡΕΣ ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΗΤΟΥ: *
  Please type your full name.
 3. ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ *
  Invalid Input
 4. ΑΡ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ *
  Invalid Input
 5. ΗΜ. ΙΔΡΥΣΕΩΣ *
  Invalid Input
 6. ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ *
  Invalid Input
 7. ΤΑΧ.ΚΩΔ *
  Invalid Input
 8. ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ *
  Invalid Input
 9. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ
  Invalid Input
 10. Email *
  Invalid Input
 11. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
  Αντιπρόσωπος – ανεξάρτητος μεσολαβητής πάνω σε μόνιμη βάση για τη διαπραγμάτευση για λογαριασμό άλλου προσώπου για : *

  Invalid Input
 12. ΟΡΟΙ ( Παρακαλώ όπως επιλέξετε τα πεδία) *

  Invalid Input
 13. ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
  Προ της συμπλήρωσης της αίτησης δείτε τις οδηγίες .

  Οδηγίες προς συμπλήρωση της αίτησης

  (ι) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από εταιρεία ή συνεταιρισμό αυτή θα υπογράφεται από το πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία κατέχουν τα από το Νόμο απαιτούμενα προσόντα και θα τοποθετείται η σφραγίδα της Εταιρείας. Να επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού σύστασης της εταιρείας ή του συνεταιρισμού, φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού το οποίο δεικνύει το πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία δεσμεύουν αυτή/αυτόν ως επίσης και Πιστοποιητικό από τον έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη που βεβαιώνει ότι ο αιτητής δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση. Νοείται ότι το πρωτότυπο των πιο πάνω πιστοποιητικών δέον να έχει εκδοθεί από τον έφορο Εταιρειών.
  (ιι) Στην περίπτωση του στοιχείου 5 της αίτησης να επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου της Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης και Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
  (ιιι) Οι επιταγές να εκδίδονται στην διαταγή του Συμβουλίου Εμπορικών Αντιπροσώπων.
 14. Επισυνάψτε το Πιστοποιητικό σύστασης της εταιρείας ή του συνεταιρισμού (pdf, jpg)
  Invalid Input
 15. Επισυνάψτε το Πιστοποιητικό το οποίο δεικνύει το πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία δεσμεύουν αυτή/αυτόν (pdf, jpg)
  Invalid Input
 16. Επισυνάψτε το Πιστοποιητικό από τον έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη που βεβαιώνει ότι ο αιτητής δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση (pdf, jpg)
  Invalid Input
 17. Επισυνάψτε το Απολυτηρίου της Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης (pdf, jpg)
  Invalid Input
 18. Επισυνάψτε το Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου (pdf, jpg)
  Invalid Input
 19. Μπορείτε επίσης να αποστείλετε συνημμένα τα παραπάνω πιστοποιητικά και στο email: yianna@ccci.org.cy

 20. Προσθέστε το παρακάτω πεδίο: *
  Προσθέστε το παρακάτω πεδίο:
  Invalid Input