Κριτήρια εγγραφής στο Μητρώο του Συμβουλίου Εμπορικών Αντιπροσώπων

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να εγγραφεί ως εμπορικός αντιπρόσωπος υπό την προϋπόθεση ότι το Συμβούλιο των Εμπορικών Αντιπροσώπων θα ικανοποιηθεί ότι ο αιτητής:

  • είναι κάτοχος απολυτηρίου αναγνωρισμένης σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου προσόντος, και
  • δεν έχει καταδικαστεί τα τελευταία 10 έτη πριν από την αίτηση για αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα ή για αδίκημα κατά παράβαση του περί Ελέγχου Συναλλάγματος Νόμου ή των περί Τελωνείων και Φόρων Κατανάλωσης Νόμων και δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση,  ή
  • είναι μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος της ΕΕ της οποίας ανά πάσα στιγμή οι διευθυντές ή ένας από αυτούς ή ο γραμματέας είναι επιλέξιμοι να κατέχουν άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος, ή είναι συνεταιρισμός εγγεγραμμένος στη Δημοκρατία, ή σε κράτος μέλος της ΕΕ, του οποίου, ανά πάσα στιγμή, τουλάχιστον ένας από τους ομόρρυθμους εταίρους είναι εμπορικός αντιπρόσωπος που κατέχει άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος.