Δικαιώματα των υποκείμενων των δεδομένων

Σύμφωνα με τα άρθρα 15, 16, 17 και 18 στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης
 • Δικαίωμα διόρθωσης
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Επιπλέον:

Σύμφωνα με το άρθρο 19 στο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), η αρμόδια αρχή στο σύστημα ΙΜΙ είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιεί στις άλλες αρμόδιες αρχές υποδοχής, κάθε διόρθωση ή διαγραφή προσωπικών δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας και,

Σύμφωνα με το άρθρο 19, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να μην υπόκεινται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Στο Σύστημα ΙΜΙ είναι καταχωρισμένες οι ακόλουθες Αρχές για τις οποίες το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού είναι αρμόδιο:
 • Εθνικός Συντονιστής ΙΜΙ
 • Υπηρεσία Ενέργειας
 • Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας
 • Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών
 • Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών
 • Τμήμα Εφόρου Εταιρείων και Επίσημου Παραλήπτη
 • Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας

Εδώ υπάρχουν τα Κύρια Εγγραφα για την προστασία των δεδομένων στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

pdf IMI PARARTIMA I EL
pdf IMI PARARTIMA II EL
pdf IMI PARARTIMA III EL
pdf IMI regulation 1024-2012 EL