Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής

Τα υποκείμενα των δεδομένων δικαιούνται να ασκήσουν το δικαίωμα πρόσβασης τους σε δεδομένα που τους αφορούν στο ΙΜΙ, καθώς και το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων και της διαγραφής δεδομένων που υποβλήθηκαν παράνομα σε επεξεργασία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Στο Σύστημα ΙΜΙ είναι καταχωρισμένες οι ακόλουθες Αρχές για τις οποίες το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού είναι αρμόδιο:

  • Εθνικός Συντονιστής ΙΜΙ
  • Υπηρεσία Ενέργειας
  • Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας
  • Υπηρεσία Μετρολογίας
  • Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών
  • Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών
  • Τμήμα Εφόρου Εταιρείων και Επίσημου Παραλήπτη
  • Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας

Εδώ υπάρχουν τα Κύρια Εγγραφα για την προστασία των δεδομένων στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

pdf PDF IMI PARARTIMA I EL
pdf IMI PARARTIMA II EL
pdf IMI PARARTIMA III EL
pdf PDF IMI regulation 1024-2012 EL