Το Συμβούλιο Εμπορικών Αντιπροσώπων συστάθηκε το 1986 με βάση τον Περί Εμπορικών Αντιπροσώπων Νόμο του 1986 (76/1986) .

Με βάση το άρθρο 3 του Νόμου, το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την εγγραφή εμπορικών αντιπροσώπων και την παροχή άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του εμπορικού αντιπροσώπου, το οποίο αποτελείται από  τα πιο κάτω επτά μέλη.

(α) τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Ενέργειας Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού.

(β) τον Έφορο Εταιρειών ή εκπρόσωπο αυτού.

(γ) πέντε μέλη εκλεγόμενα σε Γενική Συνέλευση των εμπορικών αντιπροσώπων.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου, καθώς και του Προέδρου είναι διετής. Νοείται ότι ο πρόεδρος δεν είναι εκλέξιμος για Τρίτη συνεχή περίοδο. 

 

Αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα του Συμβουλίου:

  • Διενεργεί την εγγραφή εμπορικών αντιπροσώπων και παρέχει πιστοποιητικά εγγραφής  (για νέα μέλη) ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.
  • Τηρεί “Μητρώο Eμπορικών Aντιπροσώπων” ,  από το οποίο μπορεί να προβεί σε οποιεσδήποτε αναγκαίες τροποποιήσεις ή και διαγραφές με βάση το νόμο.
  • Ασκεί πειθαρχικό έλεγχο και επιβάλλει τις καθορισμένες από το νόμο πειθαρχικές ποινές.
  • Ασκεί οποιαδήποτε άλλη εξουσία που είναι συμφυής στην εκπλήρωση των ανατιθεμένων σε αυτόν καθηκόντων.