Προφίλ Συμβουλίου

Το Συμβούλιο Εμπορικών Αντιπροσώπων συστάθηκε το 1986 με βάση τον Περί Εμπορικών Αντιπροσώπων Νόμο του 1986 (76/1986) .

Με βάση το άρθρο 3 του Νόμου, το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την εγγραφή εμπορικών αντιπροσώπων και την παροχή άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του εμπορικού αντιπροσώπου, το οποίο αποτελείται από  τα πιο κάτω επτά μέλη.

(α) τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Ενέργειας Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού.

(β) τον Έφορο Εταιρειών ή εκπρόσωπο αυτού.

(γ) πέντε μέλη εκλεγόμενα σε Γενική Συνέλευση των εμπορικών αντιπροσώπων.


Η θητεία των μελών του Συμβουλίου, καθώς και του Προέδρου είναι διετής. Νοείται ότι ο πρόεδρος δεν είναι εκλέξιμος για Τρίτη συνεχή περίοδο.


» περισσότερα

Επικοινωνία

Λεωφ. Γρίβα Διγενή &
Δεληγιώργη 3,
Τ.Θ. 23875, 1687 Λευκωσία

Tηλ.: 22664151
Φαξ:  22667593
Ηλ. Διεύθυνση: cca@ccci.org.cy
Contact person: Γιάννα Πελεκάνου

 

IMI Logo        purple el

      Δήλωση
Περι Απορρήτου